Vandebroek & Fransis Advocaten heeft een uitgebreide expertise om inzake bouwrecht advies te geven aan particulieren, overheden, administraties, aannemers, promotoren en bouwheren. Maar ook aan ingenieurs, schatters, studiebureaus en verzekeraars. Wij geloven sterk in onderhandeling als conflictoplossing, zeker in complexe zaken.

U kan ons met alle vertrouwen inschakelen voor onder meer:

 • Bouwrecht op alle terreinen, aannemingsovereenkomsten, architectenovereenkomsten, onteigeningen, ter beschikking stelling van eigendom.
 • Aansprakelijkheidskwesties en geschillen (10-jarige aansprakelijkheid, dadingen over meer- en minwerken, mindergenot, aanslepende opleveringen, procedures van buren, bouwschade…), vorderingen tot schadeloosstelling, bijstand bij expertises, onderhandelingen..
 • Eigendom en eigendomsoverdracht, aankoop en verkoop van vastgoed, schadevergoeding wegens verborgen gebreken, vruchtgebruik, (beheer van) mede-eigendom, recht van opstal, pacht, huurovereenkomsten, handelsrecht…

U bent aansprakelijk wanneer er een fout is, schade werd veroorzaakt en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade vaststaat. Vandebroek & Fransis Advocaten legt zich toe op geschillen inzake aansprakelijkheid, zowel aan de zijde van de schadelijder als van de mogelijke veroorzaker van de schade. Dat kan de aansprakelijkheid zijn voor de eigen fout en voor onvoorzichtigheid, de aansprakelijkheid voor aangestelden (bijvoorbeeld uw werknemer), van ouders voor hun kinderen, voor dieren, als eigenaar van een gebouw…

Fouten kunnen binnen een contractuele context worden gemaakt, of volledig buiten elke overeenkomst om. Ze kunnen worden gemaakt in de privésfeer of in een professioneel kader. Wij staan overheden, particulieren, ondernemingen en vrije beroepers bij in de volgende domeinen:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Contractuele aansprakelijkheid
 • Medische aansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Verzekeringsrecht

Gedagvaard voor de Politierechtbank? Of geverbaliseerd voor een verkeersovertreding? Kunt u protesteren tegen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs? Welke rechten hebt u bij het verhoor door de politie na een verkeersongeval of een verkeersinbreuk? Vandebroek & Fransis Advocaten heeft de expertise en is de juiste keuze wanneer u bijstand wenst in een verkeerszaak en in gelijkaardige situaties verzeild raakt.

Wij gaan ook met u na of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt waardoor uw verzekeraar de kosten van de procedure en de erelonen van uw advocaat betaalt. Die verzekering is vaak inbegrepen in uw autoverzekering, misschien zonder dat u het weet. U kunt op Vandebroek & Fransis Advocaten beroep doen voor:

 • Onenigheid over de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval
 • Begroting en recuperatie van geleden schade
 • Verdediging voor de politierechtbank bij verkeersinbreuken zoals snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie, dronkenschap, positieve speekseltest, verkeersagressie, rijden tijdens een rijverbod…

Strafrecht omhelst alle dossiers omtrent misdrijven waarvoor een straf kan worden uitgesproken door de rechter. Dit is een zeer brede tak van het recht. Wie betrokken raakt in een strafzaak heeft zonder twijfel nood aan een ervaren en gespecialiseerd strafpleiter.

Zowel slachtoffers als verdachten kunnen bij Vandebroek & Fransis Advocaten rekenen op advies en verdediging. We ondersteunen u doorheen heel de procedure, van het politieverhoor tot en met de verdediging voor de rechtbank die oordeelt over schuld of onschuld en de straf hiervoor bepaalt. Afhankelijk van de zwaarte van het misdrijf zal de procedure zich afspelen voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank of voor het Hof van Assisen. Op al deze fora beschikt Vandebroek & Fransis Advocaten over een ruime expertise.

Indien u tijdens de onderzoeksfase in voorlopige hechtenis wordt geplaatst door de onderzoeksrechter via een bevel tot aanhouding, kunt u op ons een beroep doen voor de verdediging voor de onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling).

Ook indien er na afloop van de eigenlijke procedure verdere bijstand nodig is, staat Vandebroek & Fransis Advocaten voor u klaar, onder meer voor:

 • het aanvechten van het arrest dat de uiteindelijke straf bepaalt bij het Hof van Cassatie of nadien bij het Europees Hof voor de rechten van de Mens)
 • bijstand tijdens de strafuitvoering
Zaken die regelmatig behandeld worden door de strafpleiters van Vandebroek & Fransis Advocaten:
 • Algemeen strafrecht: diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, zedenmisdrijven, moord en doodslag, oplichting, misbruik van vertrouwen, valsheid in geschrifte
 • Bijzonder strafrecht: drugs en verdovende middelen, racisme, xenofobie en antidiscriminatie, terrorisme en extremisme, informaticafraude, hacken, mensenhandel en prostitutie
 • Sociaal strafrecht: zwartwerk, koppelbazerij, tewerkstelling van illegalen, niet respecteren van de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne
 • Internationaal en humanitair strafrecht
 • Financieel-economisch strafrecht: witwasmisdrijven, fraude, organisatie van onvermogen, faillissementsmisdrijven, misbruik van vennootschapsgoederen, omkoping en corruptie, misbruik van voorkennis, schending van het fabrieksgeheim

Voor alle bijstand bij de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract, staan Vandebroek & Fransis Advocaten u graag bij. Want dat zijn voor de benadeelde vaak penibele situaties:

 • U hebt een woning verkocht maar de kopers willen niet voor de notaris verschijnen.
 • Uw huurder betaalt al drie maanden geen huur.
 • U bestelde een veranda en de aannemer komt die maar niet plaatsen.
 • U heeft een contract met een agent die zelfstandig voor u werkt en die u nu heimelijk beconcurreert.

Wij kunnen u van aanvang af assisteren tijdens onderhandelingen om te anticiperen op mogelijke problemen en discussies. Komt uw contractant zijn/haar verbintenissen niet na, dan kiezen we in overleg of we de uitvoering van het contract trachten af te dwingen, dan wel of we niet beter opteren om het contract te beëindigen, al dan niet met het bijkomend vorderen van een schadevergoeding.

In alle contractuele aangelegenheden kunnen Vandebroek & Fransis Advocaten op korte termijn zorg dragen voor een correct contract, voor een krachtige aanmaning of een duidelijk verweer, en zo nodig voor het lanceren van een dagvaarding voor de bevoegde rechtbank.

Onze advocaten zijn ervaren mensen, met kennis van zaken. Maar het zijn vooral ook mensen. Net zoals u verkiezen we om oplossingen te zoeken buiten de rechtbank. Niet enkel omwille van het financiële aspect, maar des te meer om het menselijke.

Vandebroek & Fransis Advocaten kijken verder dan de juridische kant van de zaak. We hebben ook aandacht voor de praktische, fiscale en notariële kant. U kunt bij ons terecht voor:

 • Echtscheiding, omgangsrecht (week-weekregeling of aangepaste verblijfsregeling), jeugdrecht, dringende voorlopige maatregelen, bezoekrecht, procedure in kortgeding…
 • Geschillen inzake afstamming, nationaliteit, naturalisatie…
 • Procedure tot erkenning van een buitenlands huwelijk, procedure nietigverklaring wegens schijnhuwelijk…

Hippisch recht omvat de juridische aspecten van alles wat te maken heeft met paarden en pony’s. Bij Vandebroek & Fransis staat het paard centraal maar wij focussen ons uiteraard ook op de andere betrokken actoren, zoals eigenaars, ruiters/amazones, fokkers, trainers, dierenartsen, … In deze niche kunnen wij u bijstaan bij volgende aspecten:

 • De (internationale) koop/verkoop van een paard
 • Gebreken bij een paard
 • De registratie van een paard
 • Het fokken met paarden (zoals bijvoorbeeld embryotransplantatie, ICSI,…)
 • Wedstrijden (toelating, reglementen, diskwalificatie, prijzengelden,…)
 • Doping
 • Aansprakelijkheidsproblemen door gedrag van het paard
 • Overeenkomsten (zoals tussen eigenaar/ruiter, stalling, eigendomsoverdracht, dekkingen,…)
 • Mede-eigendom
 • Invordering facturen/stalgelden
 • Bijstaan van dierenartsen in juridische procedures

Paarden worden in het burgerlijk wetboek nog steeds als goederen beschouwd en worden niet gezien als levende wezens waarmee een emotionele band wordt opgebouwd. Paardenliefhebbers zullen het hier ongetwijfeld niet eens mee zijn.. Het is daarom van belang dat u zich laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het hippisch recht en dezelfde passie voor de paardensport deelt.

Men mag ook niet vergeten dat paarden een zeer grote waarde kunnen hebben, zodat er vaak grote financiële en sportieve belangen op het spel staan.

Hulp nodig? Chat met ons

Log in with your credentials

Forgot your details?